Regulamin Sklepu.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość oraz warunki sprzedaży.


obowiązujące od 25.12.2014r.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i usług przez LGTS Group , II Pułku Ułanów 1/1, 72-320 Trzebiatów, NIP:8571210864, REGON:320197087, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmęsprzedaży.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop zwanym dalej Klientem, a spółką LGTS Group zwaną dalej Sprzedawcą.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez LGTS Group Ljest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego http://lgts.pl/shop oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, demo lub używanych które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego http://lgts.pl/shop oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego http://lgts.pl/shop .

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata), za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera, PayPal, PayPal kartą płatniczą lub kredytową.

Informacje o płatnościach PayPal znajdują się na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są również za pośrednictwem Dotpay.pl.

Regulamin wpłat dokonywanych w serwisie DotPay

https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa LGTS Group do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: LGTS Group ., II Pułku Ułanów 1/1, 72-320 Trzebiatów lub elektronicznie na adres lgts@lgts.pl . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji LGTS Group traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie LGTS GROUP może doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę LGTS GROUP kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, LGTS GROUPdolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę LGTS kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

Po zawarciu umowy a następnie dokonania płatności zmiana formy płatności może być dokonana tylko za zgodą LGTS i firma LGTS GROUPuprawniona jest do doliczenia opłaty za zmianę.

III. Sprzedaż treści cyfrowych

Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. , usługi realizowane drogą telekomunikacyjną, klucze i hasła aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane za pośrednictwem internetu i na nośnika materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

W umowach o dostarczanie treści cyfrowych LGTS GROUPdziała jako dystrybutor lub producent LGTS GROUPi jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji lub uruchomienia treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, LGTS GROUPodpowiada wyłącznie za wady nośnika. LGTS GROUPnie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, LGTS Group LTD Sp. z O.O.odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika Firma. LGTS Group LTD Sp. z O.O.nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych.

Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

W przypadku usług dostępu dla platformy telematycznej dostęp do platformy jest określony ilością wykupionych abonamentów i określony czasowo terminem wygaśnięcia umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IV. Realizacja zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://lgts.pl/shop/pl/content/3-Regulamin-Sklepu-Internetowego i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

dokonywania zakupów w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop ,

jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line http://lgts.pl/shop .

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail z informacją o dokonanej rejestracji i aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie LGTS i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach:

przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, opcjonalnie jeśli Klient wyrazi zgodę w celach marketingowych lub newslettera.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal, DotPay, SOFORT płatności realizowanych przez internet dla danych przekazanych do wcześniej wymienionych instytucji są one administratorem danych i LGTS nie ma dostępu do danych podanych przekazanych ww firmom.

O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony na stronie sklepu.

Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie podczas realizacji zamówienia w serwisie firmy http://lgts.pl/shop . Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu http://lgts.pl/shop z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu http://lgts.pl/shop .

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://lgts.pl/shop z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

W celu zakupu produktów lub usług w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

V. Dostawa

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym http://lgts.pl/shop do krajów wymienionych w liście dostępnych podczas składania zamówienia.

Dostawy produktów zamawianych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakupione lub wynajęte produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej bezpośrednio do wskazanego przez klienta miejsca zgodnie ze wskazanym w zamówieniu adresem.

Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w magazynie firmie LGTS.

Koszt dostawy zakupionych produktów jest automatycznie kalkulowany podczas zamówienia i wyszczególniony jako osobna pozycja.

Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych z wyłączaniem dni wolnych od pracy i świąt w Polsce.

W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem rma@lgts.eu (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej przez kuriera bezwzględnie należy sporządzić formalny protokół z opisem uszkodzeń przesyłki lub niezgodności w obecności kuriera i przesłać go na adres email rma@lgts.eu lub faxem +48 22 213 95 34.

Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową. Ponadto Klient powinien zgłosić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://lgts.pl/shop/pl/kontakt złożył zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową powinno zawierać, datę zakupu, numer faktury, dane nabywcy, nazwę towaru, informacje o uszkodzeniach mechanicznych zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki.

W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, LGTS GROUPmoże dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby LGTS GROUP(wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). LGTS GROUPumożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: lgts@lgts.pl.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: http://www.lgts.pl/serwis.

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako uruchomianie usługi, objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym http://lgts.pl/shop posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

Modyfikacja, nieautoryzowane naprawy lub zmian konstrukcyjne oraz użytkowanie niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem Urządzenia wyłącza prawo gwarancji i możliwość zwrotu.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VII. Uruchomienie usługi

Oświadcza, że żąda rozpoczęcia usługi/usług z dniem zawarcia umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy musi ponieść koszty otrzymanych od LGTS GROUPświadczeń od dnia zawarcia umowy do momentu złożenia oświadczenia o odstąpienia od niej.

Kwotę, którą zobowiązani jesteśmy zapłacić, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia lub cen zawartych w umowie.

Klientowi/abonentowi nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o których mowa powyżej, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy .

VIII. Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (preferowane) lub telefonicznie.

W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://lgts.pl/shop /serwis co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Serwisu sprzedającego:

LGTS GROUP, ul.Tymiankowa 1, 71-220 Bezrzecze

Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji lub na fakturzez wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.


Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nie właściwego lub nie zgodnego z instrukcją użytkowania oraz powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak uszkodzenie mechaniczne lub spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czystości), wynikłe w wyniku nieautoryzowanej ingerencji i aktualizacji oprogramowania lub zmianą w urządzeniu. Gwarancji nie podlegają również części obudowy i akcesoria podlegające zużyciu podczas eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów.

Gwarancja nie obejmuje wad funkcjonowania, dokładności wskazań Urządzeń lub Oprogramowania oraz innych kwestii spowodowanych czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, w tym w szczególności korzystaniem z Urządzeń lub Oprogramowania przez Nabywcę niezgodnym z przeznaczeniem Urządzenia lub Oprogramowania w tym w szczególności niezgodnym z instrukcją lub działaniem osób trzecich lub spowodowanych wadliwym działaniem kart SIM.

W ramach gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do bezpłatnego usuwania wad fizycznych Urządzeń, stwierdzonych w toku realizacji Umowy i tkwiących w Urządzeniach leżących po stronie Sprzedawcy.

Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych lub użytkowania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem Urządzenia.

Gwarancja będzie rozpatrywana wyłącznie po dostarczeniu urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego na ryzyko i koszt Nabywcy.

Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do odrzucenia gwarancji przekazanej w formie pisemnej bądź ustnej.

Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do 72 godzin opóźnienie z inspekcji Urządzenia.

Sprzedawca zachowuje sobie prawo do obciążenia reklamującego całymi kosztami transportu i inspekcji w przypadku nie uzasadnionej reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty wysyłki do serwisu pokrywa Reklamujący a koszty naprawy oraz wysyłki do Reklamującego pokrywa Autoryzowany Serwis.

W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu, na co Nabywca wyraża zgodę korzystając z usługi serwisowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

-Poprawność, aktualność, dokładność i kompletność informacji udostępnianych w Usłudze oraz za ich wybór i przydatność do konkretnych celów,

-Decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na podstawie informacji uzyskanych z Usługi,

-Wszelkie straty pośrednie lub bezpośrednie, które może ponieść Nabywca w wyniku korzystania z Usługi.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z prawem oraz postanowieniami niniejszej umowy i warunkami korzystania z Usługi.

X

Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania do wiadomości publicznej informacji handlowych, technicznych, technologicznych przedsiębiorstwa Sprzedawcy oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą oraz nie udostępniania Urządzeń, oprogramowania, Usługi osobą trzecim mogącym narazić interesy sprzedającego.